Raad voor Economische Ontwikkeling (REO)

De REO is een adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan het Amersfoortse gemeentebestuur, regiogemeenten, partnerorganisaties en bedrijfsleven. De leden van de REO hebben een onafhankelijke en kritische blik, ambassadeur van onze regio en waakhond van de economische visie.

leden

De Raad voor de Economische Ontwikkeling bestaat uit de volgende leden:

  • Jim Schuyt (De Alliantie) – voorzitter
  • Harm van Veldhuizen (Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland) – secretaris
  • Ellen Peper (Twynstra en Gudde)
  • Pascale Broks (Xcellent ICT Groep)
  • Rens de Groot (voormalig CWI)
  • Ronald de Kimpe (VODW Marketing)
  • Albert Jansen (BMC Groep)
  • Albert Arp
  • Jan Nijhof (Nijhof Bouw en Woonwaren)


Monitor Economische Ontwikkeling

De REO heeft de Monitor Economische Ontwikkeling regio Amersfoort opgesteld.Doel van de monitor is inzicht te krijgen in de economische vitaliteit van de regio. Daarbij wordt gekeken naar de banengroei, bedrijfsvestigingen en -verplaatsingen, aantal starters en opheffingen, werkloosheid en de verhouding banen-beroepsbevolking. Ook is aandacht voor de verschillen tussen gemeenten en sectoren.

Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) regio Amersfoort (1e helft 2012)

Dit is de Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) regio Amersfoort voor het eerste halfjaar van 2012. De monitor is opgesteld door de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland in opdracht van de Raad voor Economische Ontwikkeling (REO).

Deze monitor geeft inzicht in de economische ontwikkeling in de regio Amersfoort in het eerste halfjaar van 2012, en toetst de doestellingen uit de Economische Visie Amersfoort 2030 en de effecten van de daarop gebaseerde Economische Agenda. Het thema van deze monitor is ‘(Duurzame) Arbeidsmarkt’. Aanleiding hiervoor zijn de REO adviezen over het arbeidsmarktbeleid en wonen in de regio Amersfoort. Voor deze publicatie is samengewerkt met de gemeente Amersfoort
(afdelingen Sociale Zekerheid en Onderzoek & Statistiek).

In het kader van het thema ‘(Duurzame) Arbeidsmarkt’ is een uiteenlopend aantal arbeidsmarktindicatoren voor de regio Amersfoort geanalyseerd. Voorbeelden hiervan zijn de bruto en netto participatiegraad, het aantal niet-werkende werkzoekenden en het aantal openstaande vacatures. Zo ontstaat een goed beeld van de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de regio Amersfoort. Deze indicatoren zijn echter slechts gedeeltelijk een operationalisering van de duurzaamheid van de
arbeidsmarkt. In aanvulling op deze indicatoren is in 2012 de verkenning ‘Werkgevers over het ondersteunen van hun werknemers’ uitgevoerd door de gemeente Amersfoort. Dit kwalitatieve onderzoek brengt in beeld hoe werkgevers in de regio zich inspannen om de capaciteiten van hun werknemers te behouden en/of te versterken, specifiek voor bepaalde oudere werknemers of lager opgeleiden. Ook geeft het zicht op hoe werkgevers hierbij afstemming zoeken met onderwijsinstellingen
en organisaties in de eigen branche, binnen de regio en via koepelorganisaties.

Naast de analyse van de (duurzame) arbeidsmarkt in de regio Amersfoort zijn enkele andere indicatoren gemeten: het aantal starters, het aantal opheffingen en de prestaties en verwachtingen van ondernemers met betrekking tot het economisch klimaat, de omzet, de export en de personeelssterkte. Deze indicatoren zijn tot en met het eerste halfjaar van 2012 in beeld gebracht

 

REO Monitor Economische Ontwikkeling eerste halfjaar 2012 (2)

Download: Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) regio Amersfoort (1e helft 2012)

 

Overige downloads: