Verkenning kansen duurzaamheid provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft in 2012 bij haar jaarlijkse werkgelegenheidsenquête vragen laten meelopen over de mate waarin bedrijven en organisaties actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarbij stonden de volgende vragen centraal:
– levert u producten of diensten waarmee u klanten helpt hun bedrijfsprocessen te verduurzamen?
– bent u actief in het verduurzamen van uw eigen bedrijfsprocessen?

De provincie Utrecht telt in totaal ruim 108.000 bedrijven. Uiteindelijk hebben ruim 15.000 ondernemers de enquête ingevuld; met hun respons kan een betrouwbaar beeld worden geschetst van de duurzaamheidsactiviteiten van het Utrechtse bedrijfsleven. Uit hun antwoorden op open vragen blijkt dat zij duurzaamheid breed opvatten: alle aspecten van ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ werden genoemd. Circa 10% van de bedrijven levert producten of diensten aan derden. Bijna de helft van de bedrijven (43%) past verduurzaming in de eigen bedrijfsvoering toe.

Levering van duurzaamheid: grote bedrijven zijn actiever
Naarmate bedrijven groter zijn, leveren ze vaker producten / diensten die duurzaamheid bij andere bedrijven stimuleren. Zo is meer dan 20% van de bedrijven met meer dan 50 werknemers actief in deze markt.

Duurzame omzet: onderdeel van portfolio voor grote bedrijven en zakelijke dienstverleners voorop
Naarmate bedrijven groter zijn, is het aandeel van de omzet dat met verduurzaming wordt gerealiseerd kleiner. Dat klinkt wellicht tegenstrijdig maar is het niet: dit duidt op een portfoliobenadering van grotere bedrijven, waarin verduurzaming een onderdeel van het dienstenpakket is. Kleine bedrijven leveren minder vaak een breed dienstenpakket en zijn daarom vaker gefocust op verduurzaming.
Bedrijven in de zakelijke dienstverlening realiseren het vaakst omzet met producten/diensten op het vlak van verduurzaming: 40% van de bedrijven in deze sector behaalt een kwart of meer van de omzet in verduurzaming. De bouwnijverheid is aanmerkelijk minder actief op het vlak van verduurzaming: 22% van de bedrijven haalt hier meer dan 25% omzet uit.

Toepassen van duurzaamheid: bouwbedrijven steken hun vinger op
De vraag naar het toepassen van duurzaamheid laat een opvallende tegenstelling zien: bedrijven in de bouwnijverheid zijn weliswaar relatief weinig actief in het leveren van producten en diensten die duurzaamheid bevorderen (zie hiervoor), maar passen het wel vaak toe in de eigen bedrijfsvoering. Vooral energiebesparing is een thema in de bouw. De zakelijke diensten, koploper als het gaat om het leveren van diensten op het gebied van verduurzaming, zijn op dat vlak in de eigen bedrijfsvoering iets minder actief.
In de enquête konden respondenten aangeven op welke duurzaamheidsthema’s ze in het eigen bedrijf actief zijn. Daarbij werd energie het vaakst genoemd. De bouwsector is hier het meest mee bezig, gevolgd door de landbouw en industrie. In de (semi)overheidssector speelt het thema energie het minst.

Bron: Factsheet duurzaamheid provincie Utrecht op basis van PAR 2012, opgesteld door Taskforce Innovatie Regio Utrecht