Utrecht Sustainability Institute (USI)

Samen op weg naar duurzame urbane regio’s

usi-urbanIntegreren van wetenschap en praktijk. De missie van het Utrecht Sustainability Institute is om kennisinstellingen samen met marktpartijen effectiever gebruik te laten maken van de innovatiekracht en het denkvermogen in de regio Utrecht en daarbuiten. Op deze wijze wil USI een herkenbaar knooppunt zijn voor onderzoek, ontwikkeling en concrete toepassing van kennis op het gebied van duurzame urbane regio’s. Tevens wil het een platform bieden voor kennisontwikkeling en reflectie op de samenhang tussen de verschillende natuurwetenschappelijke, financieel-economische en sociaal-culturele aspecten van duurzaamheid.

Met meer dan 1500 aangesloten onderzoekers is het Utrecht Sustainability Institute (USI) een toonaangevende netwerkorganisatie op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Juist in de Utrechtse regio zijn veel kennisinstellingen en ingenieursbureaus op het gebied van duurzaamheid gevestigd. Door het bundelen van deze kennis kunnen we complexe vraagstukken op een integrale wijze helpen oplossen. Dit doen we in nauwe samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Gezamenlijk willen we positieve antwoorden formuleren op het groeiend aantal duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering, energieafhankelijkheid, grondstoffen- en waterschaarste, explosieve urbanisatie en hiermee samenhangende sociale en economische spanningen. De kern van onze missie is het bijdragen aan de transitie naar duurzame urbane regio’s, zowel nationaal als internationaal. Daarbij ligt de nadruk op het verbinden van onderzoek, innovatie en bedrijvigheid.